سمینار یک روزه بیماری های پوست و جذام ، با حمایت واحد گلدن لایف شرکت درمان یاب دارو در 19 آبان ماه 98 در کلینیک بیماری های پوست و جذام تهران برگزار گردید .
در این سمینار ، که با حضور 32 نفر از متخصص و فوق تخصص پوست کلینیک جذام از جمله جناب آقای دکتر دولتی ، دکتر شیزرپور ، دکتر لطفی، دکتر کاوه ،دکتر فیروز ،دکتر نصیری کاشانی، دکتر نصرالهی، دکتر فتاحی، دکتر اسکندری برگزار شد ، محصولات درموبلا ، مکسیکر ایکس ، کوآنزیم کیوتن و فرورال به پزشکان به صورت علمی و ارائه مقالات معرفی شد.

این برنامه به صورت هر ۳ ماه یکبار در این مرکز برگزار خواهد گردید .