مجموعه شرکت‌های درمان یاب که « سلامت برای همه» را به‌عنوان شعار اصلی خود انتخاب کرده است، نیز هميشه نگاهي جدا از يك بنگاه اقتصادي به جامعه و مردم داشته و سعي کرده تا در شرايط مختلف، حضور خود را در كنار همه اقشار جامعه حفظ و دوشادوش مردم، بخشي از منابع خود را به دور از نگاه انتفاعي صرف امور فرهنگي و آموزشی کند. در این خصوص، ریل‌گذاری‌ها به صورتی شکل‌گرفته است که اولویت برنامه‌هایی که در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی برنامه‌ریزی می‌شوند، بر مسائلی متمرکز شود که منجر به بهبود وضعیت آینده‌سازان کشور یعنی کودکان و دانش آموزان با استعداد کشور گردد.