کتابخانه مدرسه درمان یاب

در پاییز 1393 درست همزمان با افتتاح مدرسه، مراسم کلنگ زنی کتابخانه آن نیز انجام شد. بنایی جدا از ساختمان مدرسه درست در مقابل آن.