کارخانه درمان یاب

در راستای خودکفائی ملی، فراهم آوردن امکان تولید داخلی و به حداقل رساندن هزینه تأمین دارو برای هموطنان عزیزمان، در بهار 1394 شرکت درمان یاب دارو اقدام به ساخت کارخانه در شهر صنعتی بهارستان نمود. ساخت این کارخانه به منظور تولید دارو، مکمل های غذایی و رژیمی، حدود سه سال به طول خواهد انجامید.