مراسم افتتاح سالن ورزشی مجموعه آموزشی و فرهنگی ورزشی درمان یاب