مجموعه شرکت های درمان یاب، با شعار “دسترسی سلامت برای همه”، حامی کادر درمانی کشور در مبارزه با کرونا