کیت جمع آوری مغز استخوان

کیت مغز استخوان جهت جمع آوری و فیلتراسیون مغز استخوان آسپیره در پیوند سلول های بنیادی اتولوگ و آلوژن.

مجموعه کیت مغز استخوان شامل اجزای:

• ظرف جمع آوری 1.2 لیتر با فیلتر 850 میکرون
• دو فیلتر 500 میکرون
• دستگاه بسته انتقال سه 600 میلی لیتر
• دستگاه بسته یکی انتقال 2 لیتر
• چهار محافظ نوک اضافی

کیت دارای منافع زیادی است:

• حداقل نصب و راحتی کاربری
• جمع آوری آسان
• تصفیه توسط جریان گرانش
• پر فیلتر با منافذ 850 میکرونی که احتمال گرفتگی را به حداقل می رساند