کامپو گارد

CompoGuard®

ترکیب امنیت و کارائی

مزایای دستگاه عبارتند از:

  • عدم نیاز به خم شدن و پیشگیری از آسیب رسانی به کمر کاربر
  • سیستم منحصر به فرد مشاهده حجم خون و زمان باقی مانده توسط اهدا کننده
  • جلوگیری از خارج شدن کیسه اصلی در هنگام انجام فرآیند
  • بهبود سیستم شیک کیسه
  • قابلیت بالا در مدیریت اطلاعات ازراه دور