پرفورما

موجود نمی باشد.

دستگاه تست قند خون پرفورما

تکنولوژی به کار رفته در اکیوچک پرفورما باعث بوجود آمدن یک تعامل دقیق بین دستگاه ،کدچیپ و نوار تست می شود. با هر آزمایش، سیستم پرفورما عوامل گوناگونی را که می تواند در نتیجه آزمایش تاثیرگذار باشد،بررسی و کنترل می کند.

بعضی از این عوامل عبارتند از:

 1. انجام آزمایش راحت و سریع
 • کاربری ساده بدون نیاز به تعویض کچیپ مشکی
 • انجام ازمایش در 5 ثانیه
 • مقدار خون مورد نیاز 0.6 میکرولیتر
 • خون گیری از سایر نقاط بدن

 1. آزمایش ایمن
 • تشخیص خودکار کم بودن میزان خون
 • امکان افزودن خون طی مدت 5 ثانیه
 • قابلیت تشخیص و تطبیق با تغییرات :
 • دما (بین 6 الی 44 درجه سانتیگراد
 • رطوبت (10 تا 90 درصد)
 • تشخیص نوار معیوب
 • اخطار قند خون پایین (Hypo)
 • ساعت و زمان از قبل تنظیم شده

 1. کنترل دیابت پیشرفته
 • قابلیت ذخیره 500 نتیجه آزمایش در حافظه
 • تعیین میانگین در دوره های 7 ، 14 و 30 روزه
 • 4نوع زنگ قابل برنامه ریز
 • انتقال اطلاعات از پورت مادون قرمز و دستگاه Smart Pix

 1. استفاده حرفهای
 • نوار با جذب سریع
 • اندازه گیری دامنه گسترده هماتوکریت (10% – 70%)
 • استفاده از خون مویرگی ، وریدی و سرخرگی و نوزادان