نوار پرفورما

نوار تست قند خون پرفورما

  • آنزیم : MUTQ – GDH2بدون تداخل با مالتوز
  • مقدار خون مورد نیاز: 0.6 میکرو لیتر
  • 6 الکترود طلا جهت انجام تست تحت هر شرایط محیطی:
  • دما : 6-44 درجه سانتیگراد
  • رطوبت: 10 تا 90 درصد
  • نوار قابلیت مکش و جذب سریع خون را دارد
  • اندازه گیری دامنه گسترده هماتوکریت: 10%- 70%