نوار اکتیو

نوار تست قند خون اکتیو:

  • آنزیم: MutQ –GDH2 بدون تداخل با مالتوز
  • عدم ترکیب با اکسیژن
  • قابلیت استفاده در دمای 42-8 درجه سانتیگراد
  • قابلیت تشخیص دامنه تغییرات هماتوکریت بین 20-55%* / 20-70%# (داخل دستگاه و خارج از دستگاه)