ست استم کر

StemCare® sets

مجموعه ایده آل برای جمع آوری و پردازش خون بند ناف حتی درمکان های جداگانه که البته این کیسه های خون دارای قابلیت های زیر می باشند:

  • حمل و نقل آسان
    •کیسه جمع آوری مجهز به دوسوزن برای سوراخهای مکرر
    • دارای سیستم بالا به پایین (T&B) که موجب بهینه سازی پردازش حجم های کوچک و عملکرد بالای سلول ها جمع آوری شده می شود.