دیسپلی تاپ

دستگاه فشار سنج Medel Disply Top

قابلیت ها:

  • تمام اتوماتیک و دیجیتال
  • اندازه گیری به روش اوسیلومتریک
  • با سرعت و دقت اندازه گیری بالا

ویژگی ها:

  • قابلیت ذخیره 90 سنجش در حافظه
  • قابلیت محاسبه میانگین 3 سنجش آخر
  • دارای نشامگر آریتمی قلبی