ترمو

دما سنج Medel Thermo

  • تب سنج دیجیتال
  • طراحی بسیار ظریف برای اندازه گیری زیر زبانی حتی در کودکان
  • در صورت عدم توانایی کودکان برای اندازه گیری زیر زبانی قابلیت اندازه گیری به روش مقعدی
  • و در نهایت از ناحیه زیر بغل

زمان تقریبی سنجش دمای بدن 1 دقیقه