ایونت تخصصی کدکم (CEREC)

ایونت تخصصی کدکم  (CEREC)در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۸ با رویکرد دیجیتال و معرفی سیستم های کدکم در هتل روما برگزار گردید.

شرکت درمان یاب سلامت پویا نماینده رسمی کمپانی دنتسپلای سیرونا در ایران اسپانسر و برگزار کننده ایونت مذکور بود .

ترینر بین المللی کمپانی Dentsplysirona جناب آقای دکتر عبدالعزیز یحیی اقدام به آموزش دستگاه های کدکم (CEREC) نمودند و همچنین در دندانپزشکی نوین و دیجیتال، دندانپزشکی یک روزه آموزش داده شد.

در این دوره اساتید و دندانپزشکان محترم حضور بهم رساندند.