ماموریت

ماموریت ما توزیع و پخش تخصصی کلیه محصولات یکبار مصرف و با دوام پزشکی، دستگاه های پزشکی و دندانپزشکی ، تجهیزات و لوازم ، محصولات آرایشی و بهداشتی به تمام بازارهای موجود مانند بیمارستان ها، داروخانه ها، مطب های پزشکی و دندانپزشکی، کلینیک ، آزمایشگاه، مراکز بزرگ فروشگاهی تجهیزات پزشکی، ارگانهای سازمانی و غیره به صورت مویرگی و سراسری است.

شرکت درمان یاب پخش آریا بعنوان توزیع کننده در همین راستا متعهد می گردد همراه با نوآوری ، کیفیت و خدمات متمایز به هدف های برنامه ریزی شده دست یافته و ما مصمم هستیم که خالق روابط همکاری بر پایه ارزشها جهت دستیابی به پوشش دهی مناسب منطبق بر استانداردها باشیم.