بتادین

شرکت تولید کننده: دارو درمان سلفچگان

تامین کننده: بهسان پویش نگار

پویدون آیداین ضدعفونی کننده و از بین برنده باکتریهای گرم مثبت و منفی

قارچ ها، ویروس ها، پروتوزوآها و اسپورها

موارد مصرف:

– ضدعفونی کردن زخم های سطحی، سوختگی های درجه 2 و 3 بریدگی ها و خراشیدگی ها
– ضدعفونی کردن پوست و موضع عمل قبل و بعد از جراحی
– ضدعفونی کردن پوست در هنگام تزریق

حجم:

موجود در اندازه های 60 ml، 250 ml، 4