پماد ابوخلساء

شرکت تولید کننده: دارو درمان سلفچگان

تامین کننده: بهسان پویش نگار

ترکیبات:

عصاره گیاه ابوخلساء، موم عسل، روغن کنجد

مکانیسم اثر:

درمان سوختگی، قرحه، زخم و زخم های عفونی ، این پماد طبق بروشور مصرف قابل استفاده برای سوختگی های درجه 1،2 و3 می باشد.