همایش پزشکان داخلی در تاریخ 3 اردیبهشت لغایت 6 اردیبهشت در سالن همایش های رازی برگزار گردید،برند گلدن لایف با هدف معرفی دایجستیو و سلرکس و اسلیپ کردر این همایش شرکت کرد و باز خورد خوبی هم بعد از همایش داشتیم.

تعداد مراجعه کنندگان به غرفه گلدن لایف 200 پزشک بود که در برنامه ویزیت های نمایندگان برای پیگیری قرار گرفته است.