تولید کننده محصول
عمومی تجاری
فرزنیوس کابی آلمان Propofol 2% ,inj پروپوون (پروپوفول ۲%)

دریافت PDF