تولید کننده محصول
عمومی تجاری
فرزنیوس کابی آلمان Propofol 1% ,inj پروپوفول ۱% ، ۵۰ میلی لیتر

دریافت PDF