تولید کننده محصول
عمومی تجاری
فرزنیوس کابی آلمان Acetaminophen پاراستامول کابی ۱۰ میلی گرم بر میلی لیتر، ۵۰ میلی لیتر

دریافت PDF