تولید کننده محصول
عمومی تجاری
ریکت بنکیسر Bupronorphin-Naloxan, Tablet سابوکسون ۲میلی گرم/۰٫۵میلی گرم و ۸میلی گرم/۲میلی گرم

دریافت PDF