تولید کننده محصول
عمومی تجاری
اینیبسا Lidocaine HCl (20 mg/ml)+ Epinephrine Tartare ( 0.0125 mg/ml), Cartridge of 1.8 ml زایلونیبسا ۲%

دریافت PDF