تولید کننده محصول
عمومی تجاری
انستیتو سرم هند Diphtheria, Tetanus Absorbed Vaccine for Adults,10 Doses واکسن دیفتری و کزاز (دوگانه)

دریافت PDF