تولید کننده محصول
عمومی تجاری
انستیتو سرم هند Diphtheria, Tetanus and Pertussis absorbed Vaccine for adults, 10 Doses واکسن دیفتری، کزاز و سیاه سرفه (سه گانه)

دریافت PDF