تولید کننده محصول
عمومی تجاری
مدا فارماسوتیکالز Azelastine hydrochloride Nasal Spray10 ml الرگودیل ۰٫۱۴میلی گرم (۰٫۱%)

دریافت PDF