تولید کننده محصول
عمومی تجاری
اینیبسا Mepivacaine 30 mg/ml, Cartridge of 1.8 ml اسکاندینیبسا ۳%

دریافت PDF