تولید کننده محصول
عمومی تجاری
مدا فارماسوتیکالز Imiquimod, Topical Cream, 12 Sachets of 250 mg of Cream آلدارا ۵%

دریافت PDF 1

دریافت PDF 2