چهارمین کنگره سراسری تازه های جراحی پوست ایران-اصفهان

چهارمین کنگره سراسری تازه های جراحی پوست ایران (اصفهان)

۴-۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

اصفهان سالن همایش بیمارستان میلاد