چهاردهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور

چهاردهمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور

تهران، مرکز همایش های بین المللی رازی

۲۱ تا ۲۳ تیرماه ۱۳۹۶