پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران

پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران

مکان برگزاری: مرکز همایشهای بین المللی رازی

تاریخ: ۲۰ لغایت ۲۲ دی ماه سال ۱۳۹۶