همایش جامع پزشکان عمومی

همایش جامع پزشکان عمومی

سالن همایش های رازی، تهران

۱۱ تا ۱۳ بهمن ۱۳۹۶