سی امین کنگره متخصصین پزشکان داخلی

سی امین کنگره متخصصین پزشکان داخلی

سوم تا ششم اردیبهشت ۱۳۹۸

سالن همایش رازی، تهران