سیزدهمین کنگره تازه های در بیماریهای پوست

سیزدهمین کنگره تازه های در بیماریهای پوست

۱۱ لغایت ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، تهران

سالن همایش های  بین المللی رایزن