سومین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی سلولهای بنیادی یکمین کنگره پزشکی بازشناختی کنگره سالانه پرستاری پیوند سلولهای بنیادی خون ساز

سومین کنگره بین المللی و ششمین کنگره ملی سلولهای بنیادی
یکمین کنگره پزشکی بازشناختی
کنگره سالانه پرستاری پیوند سلولهای بنیادی خون ساز

مرکز تحقیقات هماتولوژی و انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲۴-۲۶ دی ۱۳۹۴

شرکت کنندگان از گروه دارویی درمان یاب:

Fresenius Kabi
Neovii